نمونه ربات

  • به RSS متصل شوید
  •    آمار پیشرفته ای از کارکرد ربات خود مشاهده کنید
  •    به کاربران ، گروه ها و کانال هایتان پیام زمانبندی شده ارسال کنید
  •    کانال های خود را به صورت متمرکز مدیریت کنید.

حتما نمونه ربات را مشاهده نمایید

 هزینه ماهیانه ۲۰٫۰۰۰ تومان

هزینه راه اندازی و تنظیم ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

 

ربات کامل تلگرام

  • قیمت: 120,000 تومان