افزایش ممبر مجازی گروه تا ۳۰۰۰ عضو

این روش برای اولین بار توسط پلگرام ایجاد و قابل انجام هست افزایش عضو بر روی کانالهایی تا ۳۰۰۰ نفر انجام شده است.

هیچ تضمینی جهت ماندگاری ممبر ها وجود ندارد .

moshavere

افزایش ۱۰۰۰ ممبر به گروه ۶۰۰۰۰ تومان

  • قیمت: 60,000 تومان تعداد/مقدار :
  • 0 تومان